banner302

banner265

banner292
banner228
14 Mart 2020 Cumartesi 16:41
Tüketici ikinci el araç alırken nelere dikkat ediyor?

Doç. Dr. Yavuz Akçi’nin araştırmasında, sektörün tarihçesine bir bakış yapıldıktan sonra vatandaşlarla yapılan görüşmelerde ikinci el otomobildeki tercih gerekçeleri ortaya konulmuş. Araştırmada genel olarak şu bilgiler yer alıyor; 

En çok bu sorunla karşılaşıldı

Yüz yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olan otomobiller ulaşım, varlık ve statü göstergesi ile ticaret gibi amaçlarla kullanılmıştır. Otomobillerin kullanım alanları ve kullanım sayısı arttıkça ürün çeşitliliği de artmıştır. Böylece otomobiller günümüz tüketicilerinin olağan ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada yeni otomobilden çok daha büyük bir pazara sahip olan ikinci el otomobillerin tercih kriterleri belirlenmeye çalışıldı. Elde edilen anket verilerine göre ekonomik nedenlerin öne çıktığı, arkadaş ve tanıdıkların hem daha güvenilir hem de ilk başvurulan satışı olduğu görüldü. Ayrıca aracın hasar durumu, yakıt tüketimi, fiyatı ve performansı en çok önemsenen konular iken kasa tipi, kredi imkanı ve rengi ise en az önemsenen konular olarak ortaya çıktı. Ankete katılanların ikinci el otomobil alımında en çok güven sorunuyla karşılaştıkları belirtiliyor.

İşte araştırmanın sonuçları

Tüketiciler araç tercihinde aracın marka/modeline ilişkin kişisel deneyimleri % 28 ve aile üyeleri  ile arkadaşların görüşleri  % 26  düzeyinde önemli  görünmektedir. İkinci el otomobil pazarının ilk  el  otomobillerden  daha  büyük  olmasının  çeşitli nedenleri olabilmektedir. Bu nedenlerden önemli olanlar: 

  • Fiyat (İkinci el otomobiller ilk el eşdeğerleriyle kıyaslandığında daha düşük fiyata alınabilmektedir), 
  • İlk alım vergileri (İlk el otomobillerde ilk alım vergileri alınmakta fakat ikinci elde bu vergiler bulunmamaktadır.  Bu yüzden bazı tüketiciler ilk el otomobil yerine çok kısa  bir  süre  kullanılmış  otomobilleri  tercih etmektedirler), 
  • Tekrar satış  (İlk el otomobilleri alan tüketiciler satmak istediklerinde önemli  bir fiyat  düşüşü  ile karşılaşırlar.  Fakat ikinci elde  önemli bir  fiyat farkı görülmez), 
  • Vergi (Türkiye’de  otomobillerin  yaşı  büyüdükçe  vergileri  de  düşmektedir. Bu yüzden  ikinci  el  otomobiller  ilk  ellere  göre  daha  düşük  bir  vergi ödenmesini gerektirir), 
  • Genel  ekonomik  durumdur.  (Refah  seviyesindeki  değişim,  faiz oranlarındaki değişim ikinci el otomobile olan talebi arttırabilmektedir. 

BCA’nın  tüketicilerin ikinci  el  otomobile  ilişkin  görüşlerini  belirlemeye çalıştığı araştırmada  tüketicilerin  önemsedikleri  hususlar  arasında  aracın  fiyatı  % 59, markası  % 41,  model  % 35,  konum/mesafe  % 21  ve  varyasyonlar  % 17  iken satıcının  kim  olduğu  % 11  seviyesinde  önemli  olduğu  gözlemlenmiştir.  Ayrıca tüketiciler araç tercihinde aracın marka/modeline ilişkin kişisel deneyimleri % 28 ve aile  üyeleri  ile arkadaşların görüşleri  % 26  düzeyinde önemli  görünmektedir. 
Tablo  1’de  görüldüğü  gibi  katılımcıların  % 87’si  erkek ve  % 13’ü  de  kadınlardan oluşmuştur.  Katılımcıların  % 63,9’u şu an  için  bir  otomobil  sahibidir,  yaklaşık % 65’i de  daha önce en  az bir kere  ikinci el otomobil  aldıklarını belirtmişlerdir. 
Ayrıca şu an otomobil sahibi olanların % 83,9’u daha önce ikinci el otomobil satın aldığını,  şu an  otomobil  sahibi  olmayanların  da  % 72,2’si  daha  önce  ikinci  el otomobil satın almadığını belirtmişlerdir. 

Neden ikinci el ve gördüğünüz problemler

Katılımcılara açık uçlu  olarak  sorulan  “neden  ikinci  el  otomobil  tercih ediyorsunuz?”  ve  “ikinci el  otomobilde  en  çok  karşılaştığınız  problem  nedir?” sorularına verilen cevaplar incelenmiştir.  Cevap  olarak, fiyatı düşük olduğu için, ekonomik  nedenlerden  dolayı,  bütçe  yetersizliği,  ucuz  olduğu  şeklinde  farklı ifadeler  kullanılsa da  katılımcıların % 89,6’sı  temelde “fiyatı  daha düşük  olduğu için” (ekonomik  boyut)  cevabını  vermiştir.  Bunların dışında yüksek  model araçların ancak ikinci el olanlarını  alabildikleri  için, ikinci el araçların sıfır araçlar gibi  hızlı  değer  kaybına  uğramamaları  ve  tekrar  satışlarının  kolay  olması  gibi nedenleri de belirten katılımcılar yaklaşık % 10,4 olmuştur. Katılımcılara  açık  uçlu  olarak  sorulan  diğer  soru  “ikinci  el  otomobilde karşılaştığınız en önemli sorun nedir?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde,  katılımcıların  % 84,8’i  aracı  alırken  satıcının  belirttiği  hususların  doğru çıkmaması, aldatılma, kandırılma gibi nedenleri belirtmişlerdir. Diğer katılımcılar ise aldıkları araçta  arıza  olması,  boya  olması,  kilometresinin  yüksek  olması, devir sorunu olması gibi nedenleri belirtmişlerdir.  

Kararları etkileyen faktörler

Katılımcıların ikinci el otomobil  satın  alma  kararlarını etkileyen faktörlere  ilişkin verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde; Aracın hasar durumunun, yakıt tüketiminin, fiyatı  ve  performansının çok  önemli  kriterler  olarak derecelendirildiği  görülmektedir.  Kredi  imkanı,  aracın rengi  ve aracın  kasa tipi ise  diğer  seçeneklere  göre daha  düşük  önemde ve  nötr  bir derecelendirmeye sahip  olduğu  görülmektedir.  Çok  önemli  olan  kriterler  incelendiğinde  özellikle aracın  hasar  durumunun  en  önemli  olarak  derecelendirilen  kriter  olduğu görülmektedir.  Daha  önce  sorulan  ikinci  el  otomobil  alımında  karşılaşılan sorunlarla bağlantı kurulmaya çalışıldığında birbirleriyle örtüştükleri söylenebilir.  Katılımcıların ikinci el otomobil alma kararını etkileyen en önemli üç faktör ile en önemsiz  üç  faktörü  belirtmelerinin  istendiği  anket  maddesinde  ise  her  bir değişkene  bir numara  verilmiştir  ve katılımcıların  önemli  veya önemsiz  olarak belirtmeleri istenen yerlere bu numaraları yazmaları istenmiştir. 

Anketteki o sorunun cevapları

İkinci el otomobil satın alan kişilerin hangi satıcılara ne kadar güvendikleri ve ilk olarak hangisine  başvurduklarının  belirlenmesi  için  sorulan  anket  maddesine verilen cevaplar aşağıdaki gibi olmuştur.
Tablo  incelendiğinde  katılımcıların  yaklaşık  yarısının ikinci  el  otomobil  satın alırken  arkadaşlarını en  güvenilir seçenek  olarak  değerlendirdikleri görülmektedir.  Benzer  bir  biçimde  ikinci  el  otomobil  için  ilk  başvurdukları seçenekler  arasında  en  yüksek  paya  (% 44,6)  arkadaşların  sahip  olduğu görülmektedir.  Aslında bu  durum  ikinci  el  araç  satın  alırken  karşılaşılan sorunlardan  kaçmak isteyen  tüketicilerin  eğilimlerini  gösteriyor olabilir.  Çünkü arkadaşların  diğer seçeneklerdeki  kişilere  göre  daha  dürüst  olacağı beklenmektedir.  

En güvensiz bulunan seçenek

Tablo 2  incelendiğinde  ikinci  el  otomobil  alımında  en  güvensiz  bulunan seçeneğin  internet  üzerinden  otomobil  satışına  aracılık  eden  yerlerin  olduğu görülmektedir.  Diğer  seçeneklerde beğenilen aracın kısa zamanda hızlıca somut hali görülebilmesine rağmen internet üzerinden yapılan alım satımlarda  aracın somut hali  satışın kapanmasına yakın bir zamanda görülmektedir. Bu da alıcıda kaygı  oluşturduğundan  güven  açısından  en  düşük  derecelendirmeye  sahip olduğu söylenebilir. 

Araç alırken nereye başvuruyor?

İkinci  el  otomobil  alımında  en güvenilir  bulunan  seçenekler  ile ilk başvurulan seçeneklere  ilişkin  ayrıntıların  belirlenmesi  amacıyla  yapılan  çapraz  tabloda (crosstab)  en  güvenilir  seçenek  olarak  arkadaş  cevabı  verenlerin  % 69,2’si araç alımında  ilk  olarak  arkadaşlarına  başvurduklarını,  % 20,3’ü  internete başvurduğunu ve % 9’u  da  oto  pazarlarına  gittiğini belirtmiştir.  Oto pazarlarını güvenilir bulanların yaklaşık  %46’sı  ilk  olarak  oto  pazarlarına  gittiklerini belirtirken,  % 27’si  arkadaşlarına  ve  % 21’i  de  internete  başvurduğunu belirtmişlerdir. Daha önce hiç ikinci el otomobil satın almamış olan katılımcıların yaklaşık  % 35’i  arkadaşlarını  güvenilir  bulmaktayken  % 21’i  oto  pazarlarını  ve % 22’si de interneti güvenilir bulup bunlara başvurduklarını belirtmişlerdir. 

Tüketicinin önemsediği faktörler

Katılımcılarının yaptıkları sıralamalar incelendiğinde ikinci  el  otomobil  tercih etmelerinin nedeninin sorulduğu maddeyle uyumlu bir şekilde fiyat faktörünün öne  çıktığı  görülmektedir.  İkinci  en  önemli  faktör  olarak  yakıt  tüketimi  öne çıkmakta  ve  üçüncü önemli  faktör  olarak  da  güvenlik öne  çıkmaktadır. Genel olarak ikinci el otomobil  almak  isteyen tüketiciler  fiyat,  yakıt tüketimi,  marka, hasar  durumu  ve  güvenlik  gibi  faktörleri  diğer  faktörlere  göre  fazla önemsedikleri ve kararlarında daha etkili olduğu söylenebilir.  

Tercihi en ez etkileyen faktörler

İkinci  el  otomobil  tercihini  en az  etkileyen faktörler  incelendiğinde otomobilin renginin, kredi olanaklarının ve satıcının öne çıktığı görülmektedir. Tüketicilerin ikinci el otomobil ararken arzuladıkları renktekini bulmaları zor olduğundan renk tercihi fazla yapamadıkları, kredi imkânları bankalar tarafından da sağlandığı için satıcının  kredi  imkânı  öne  çıkmamakta  ve  diğer  faktörler  uygun  olduğunda satıcının kim olduğu da önemsenmeyen faktörler arasında yer almaktadır.


 

MYGazete.com Özel

Emel Gümüş
Meslek hayatına Antalya Yeni İleri Gazetesinde başladı. Daha sonra uzun yıllar Beyaz ve Fotospor Gazetelerinde görev yaptı.
banner32
Son Güncelleme: 14.03.2020 17:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner324

banner174

banner242

banner335