MY TV Türkiye Programlarını İzlemek İçin Tıklayın
Yörükoğlu süt
Sağlık turizmi

30.06.2021 13:28

Eğitim yanında iktisadi faaliyetleri ile de ön planda olan üniversitelerin, bünyesinde hastane olanları sağlık turizmine yönelik düzenlemeyle, halka olan sorumluluklarını layıkıyla  yapmış olacaklar ki sağlık turizmine de yöneldiler.

Üniversiteler;

Sosyal tesisler.

Döner Sermaye İşletmeleri.

Araştırma Merkezleri.

Taşınmazların kiraya verilmesi.

Bazı alanlarla sınırlı A.Ş kurmak suretiyle iktisadi faaliyetlerini yürütüyorlar ancak kanun ile sınırlandırılmış olmasına rağmen döner sermaye tanımı genişletilerek sınırlar aşılmak suretiyle faaliyette bulunulup, kamu kaynağı kullanarak elde ettikleri gelirleri döner sermaye kapsamında dağıtılabilmekte, dağıtım sırasında genelde esaslara uygun hesaplamalar yapıldığı için, iç ve dış denetimde de fark edilemediğinden,az sayıda kişi maaşları yanında ilave olarak önemli miktarda gelir elde edebilmektedir.

Sağlık Bakanlığınca, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik yayınlandığında, bünyelerinde hastane olan üniversiteler bunu da uygulama çabasına girdiler.

Yönetmelik sağlık turizmine yönelik usul ve esasları içermekte ve sağlık hizmeti sunan kamu idarelerini de kapsadığı için üniversite hastaneleri de şartlara uygun olması halinde sağlık turizmi faaliyetini yürütebileceklerdir.

Temel şartlara bakacak olursak;

Sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur.

Bakanlıkça yetki verilen uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu ile protokol yapılması zorunludur.

Kapsamdaki hasta taburcu edilinceye kadar sağlık tesisinde alacağı sağlık hizmetinin yanında ihtiyaç duyacağı diğer hizmetleri sunmak da uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinin sorumluluğundadır.

Sağlık tesisinde, uluslararası sağlık turistinin kabul, kayıt, teşhis, tedavi, faturalandırma, taburculuk, tercümanlık ve aracı kuruluşlarla ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonu ile görevli uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulması gerekiyor.

Uluslararası sağlık turizmi biriminde, sorumlu dâhil yabancı dil bilen en az 2 personel istihdam edilmelidir.

Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur.

Sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen kişilere, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri de sunulacaktır.

Verilen sağlık hizmetinin bedeli, Sağlık Turizmi Koor. Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

İlaç tetkik ve tedaviye ilişkin belgelendirme sağlık kuruluşu tarafından belgelendirilecektir.

Sağlık tesisi tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işlenir ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır.

Denilmiş ve bu hizmetlerin tamamının sağlık tesisinde oluşturulan ayrı bir birimde izleneceği ve kamu görevlilerince yerine getirileceği açık olarak yazılmıştır.

Aracı kurum ile ilgili esaslar da yönetmelikte yer almış olup yapacağı iş ve sorumluluğu;

Uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına sunulan konaklama, ulaşım ve transfer, tercümanlık ve danışmanlık gibi hizmetlerin sunulması ile sınırlandırılmıştır.

Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus vardır.

Sağlık tesisinde özel birimdekurum personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hususların bir bölümünün, kamu idaresinde aracı kuruma yer tahsisi yapılarak ve sistem kurmalarına izin verilmemelidir.

Bu hasta bilgilerini de içeren kayıtların yetkili olmayan kişilere açılmasını sağlayacaktır.

Öte yandan;Sağlık turizmi kapsamında getirilecek hastaların, üniversite hastanelerinde veya bakanlığa bağlı hastanelerde tedavi edilmesi yasal olsa da fiilen pek mümkün olmayacaktır.

EMAR, EKG vs gibi ileri teknik gerektiren tetkiklerin Türk halkı için yerine getirilmesinde günler verilirken, aynı yöntemi sağlık turizmi kapsamındaki hastalara uygulamak mümkün olmayacaktır. Bu hastalar anında işlem isteyeceklerdir.

Kamu hastanelerinde hastalar üç beş kişilik odalarda tedavi görürken, tek kişilik tedavi imkânı sınırlıdır. Sağlık turizmi kapsamında gelen hasta beş yıldızlı otel hizmeti ve özel uygulama talep edecektir.

Türk halkına hizmet sunulun mekânda sağlık turizmi için özel odalar ayırmak ve özel ilgi göstermek halkın tepkisi ile karşılaşacağı gibi insani de olmayacaktır.

Bünyesinde hastane olan birçok üniversite sağlık turizmine yönelik uygulama yapmak için dokümanlarını hazırlamış ve uygulamaya başlamışlar ama hazırladıkları doküman ve belgeleri hazırlarken bu ayrıntılara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Şu bir gerçektir ki üniversite hastanelerinde;

Kemik iliği nakli, Organ nakli ve Robotik cerrahi gibi işlemleri yürüten ekipler bellidir ve herkes bu işlemleri yapamaz.

Bakanlık belirlemelerinde de görüleceği üzere bu özel uygulamaların belirlenen fiyatları 50-250.000 TL arasında değişmektedir.

Uluslararası sağlık hizmetinden elde edilen gelirlerin dağıtımesaslarına baktığımızda ise elde edilecek gelirlerinayrı bir hesapta izlenerek % 50’sinin 2547 Sayılı Kanunun 58/c-1 ve 2 de yer alan personele duruma göre 1 kat 2 kat ve % 100 olarak dağıtılabileceği yer almıştır.

Bu hükümdeki dağıtım esasları da dikkate alındığında, dokümanlara belli alanlarda yönlendirme sonucu çıkaracak özel hükümler konulmamalıdır.

Bu hükümlere uyulmaması halinde;

İhale kanununa da aykırı olacağı gibi duruma göre ihaleye fesat karıştırmak veya görevin kötüye kullanılması sonucunu doğuracak işlemler oluşacak.

Ayrıca aracı kurumlara üniversite hastanesinde yer tahsis ederek resmi birimlere yüklenmiş görevlerin onlara yaptırılması yönetmelik yanında “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi” hükümleri ile kişisel verilerin korunması hakkında düzenlemelere de aykırı olacaktır.

SAĞLIK OLSUN.!!

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları